Přírodní rezervace Rovná Hora

Přírodní rezervace byla zřízena Nařízením Okresního úřadu v Uherském Hradišti č.4/1998 ze dne 22.4.1998. Rozkládá se 1,3 km severně od obce Hradčovice v katastrálním území Lhotka v nad.v. 250 - 340 m.n.m. Celková výměra přírodní rezervace je 12,2667 ha. Jsou to louky a pastviny na silně svažitých pozemcích. Půdy jsou kamenité, jílovitohlinité, místy je obnažen skelet.

Přírodní rezervace Rovná Hora Území bylo využíváno jako jednosečné louky, pastviny a sady. Během období kolektivizace přešlo do užívání zemědělského družstva, které ponechalo část území ladem a část se pokusilo rekultivovat vytrháním ovocných stromů a stržením svrchní ornice. Celé území bylo po řadu let bez jakékoliv péče a silně zarůstá náletem dřevin - hlohu a růže šípkové. Vzhledem k nepřístupnosti nikdy nebylo zasaženo chemizací.
V letech 1999-2002 bylo území zbaveno většiny náletových dřevin s ponecháním části křovin pro zachování hnízdních možností pro ptactvo. Současně bylo obnoveno kosení luk v různých termínech pro příznivý vývoj stepních druhů rostlin a zejména populace žluťáska barvoměnného.

Z teplomilných druhů rostlin zde nachází podmínky např. sveřep vzpřímený, ožanka kalamandra, bílojetel německý, oman vrbolistý, divizna rakouská, hlaváč bledožlutý, chrpina luční, hořeček brvitý, prostřelenec křížatý, straček přímětník, růže galská a další.

Posláním přírodní rezervace je ochrana bohatého výskytu ohrožených druhů hmyzu, zejména motýlů. Vyskytuje se zde např. žluťásek barvoměnný, modrásek hnědoskvrnný, modrásek podobný, modrásek jetelový, modrásek bělopásný, modrásek vikvicový, ohniváček černočárný, otakárek fenyklový a ovocný, soumračník černohnědý, hnědásek černýšový, okáč voňavkový a metlicový. Z dalších vzácných bezobratlých druhů se zde vyskytuje kudlanka nábožná, křižák pruhovaný a velmi vzácný starobylý druh mravence Proceratium melinum, který je znám pouze z několika lokalit Evropy.

Zdroj: Chráněná území Uherskohradišťska a Uherskobrodska

Obecní úřad Hradčovice

Hradčovice 168, PSČ 687 33
email: obec@hradcovice.cz
tel: 572 671 102 - starosta  

       572 671 103 – Obecní úřad

ID datové schránky - qq4bd3e   

 

Úřední hodiny

Po 7:30 – 16:30

Út 7:00 - 15:30

St 7:30 – 17:00

Čt 7:00 - 15:30

Pá 7:00 - 14:00

Polední přestávka 11:30 – 12:00