Základní škola Hradčovice
Naše škola

O škole

Historie

Škola v Hradčovicích existovala již v době předhusitské, později zanikla a Hradčovice byly přiškoleny do Vlčnova. V letech 1671 - 1679 se zaznamenává škola farní. Cílem této církevní školy bylo naučiti dítky obojího pohlaví dobře mluviti, čísti, psáti, počítati, katechismus znáti a obecným písničkám i církevním a chválám božským ve škole lépe než doma bez překážek v učení, vychovávat je k šlechetným mravům a ctnostem.
Školské reformy v době josefínské vedly k nahrazení starších farních škol školami triviálními. Docházka měla být povinná, nebyla však dodržována. První úřadní zpráva o triviální škole v Hradčovicích je z roku 1791. Cílem školních reforem bylo hlavně poněmčování lidu. V roce 1868 byla škola odloučena od církve.

V roce 1886 byla ve Lhotce postavena jednotřídní školní budova a rok nato byla dokončena stavba trojtřídní školní budovy v Hradčovicích. V době ohrožení republiky před vypuknutím II. světové války byly na školách procvičovány činnosti a chování žactva pro případ vyhlášení nepřátelské bojové činnosti. Teprve po roce 1945 byla zavedena povinná školní docházka na měšťanskou školu.

V roce 1975 byla opravena generální oprava školní budovy. Dnes se na škole vyučuje podle pravidel obecné školy.

Současnost

 

(c) 2009 Základní škola Hradčovice, okres Uherské Hradiště
Všechna práva vyhrazena.
vytvořilo Anything Studio Anything Studio